HARI-HARI RAYA DI TAHUN 2013

HARI-HARI RAYA DI TAHUN 2013
HARI, TANGGAL IMLEK PERINGATAN / HAN YU PIN YIN / 慶 祝
Sabtu, 12 Januari 十二月初一日 Cap Ji Gwe Ce It / Shi Er Yue Chu Yi / 十 二 月 初 一
Sabtu, 19 Januari 十二月初八日 Ji Lay Hut Co Sing To / Ru Lai Fo Zu Cheng Dao / 如來佛祖成道
Sabtu, 26 Januari 十二月十五日 Cap Ji Gwe Cap Go / Shi Er Yue Shi Wu / 十二月十五日
Minggu, 27 Januari 十二月十六日 HokTek Cin Sin Be Ge / Fu De Zheng Shen Mo Ya / 福德正神末牙
Kamis, 31 Januari 十二月二十日 Tap Sia Hut En / Da Xie Fo En / 答謝佛恩
Senin, 4 Februari 十二月二十四日 Sang Sin / Song Shen Sheng Tian / 送神昇天
Minggu, 10 Februari 正月初一日 Tahun Baru Imlek / Nong Li Xin Nian / 農曆新年
Minggu, 10 Februari 正月初一日 Bi Lek Ko Hut Se Jit / Mi Le Gu Fo Sheng Dan / 彌勒古佛聖誕
Rabu, 13 Februari 正月初四日 Ing Sin Kiat Hok / Ying Shen Jie Fu / 迎神接福
Senin, 18 Februari 正月初九日 Giok Hong Siong Te Se Jit / Yu Huang Shang Di Sheng Dan / 玉皇上帝聖誕
Minggu, 24 Februari 正月十五日 Cap Go Me / Yuan Xiao Jie / 元宵節
Minggu, 24 Februari 正月十五日 Siong Gwan Thien Kwa Tai Te / Shang Yuan Tian Guan Da Di Sheng Dan / 上元天官大帝聖誕上元天官大帝聖誕
Jumat, 1 Maret 正月二十日 Kwan Im Hut Co Ki Hok / Guan Yin Fo Zu Qi Fu / 觀音佛祖祈福
Selasa, 5 Maret 正月二十四日 Pe Ho Ciong Kun Khui Cui / Bai Hu Jiang Jun Kai Kou / 白虎將軍開口
Kamis, 7 Maret 正月二十六日 (Bun) Chai Sen Se Jit / (Wen) Cai Shen Ye Dan Chen / (文)財神爺誕辰
Selasa, 12 Maret 二月初一日 Ji Gwe Ce It / Er Yue Chu Yi / 二 月 初 一
Rabu, 13 Maret 二月初二日 Hok Tek Cin Sin Thao Ge / Fu De Zheng Shen Tou Ya / 福德正神頭牙
Rabu, 13 Maret 二月初二日 Tek Hai Cin Jin Se Jit / Ze Hai Zhen Ren Sheng Dan / 澤海真人聖誕
Minggu, 24 Maret 二月十三日 Ta Ye El Ye Se Jit / Da Ye Er Ye Dan Chen / 大爺二爺誕辰
Selasa, 26 Maret 二月十五日 Ji Gwe Cap Go / Er Yue Shi Wu / 二 月 十 五
Sabtu, 30 Maret 二月十九日 Kwan Im Hut Co Se Jit / Guan Yin Fo Zu Sheng Dan / 觀音佛祖聖誕
Senin, 1 April 二月二十一日 Pho Hien Pho Sat Se Jit / Pu Xian Pu Sa Sheng Dan / 普賢菩薩聖誕
Selasa, 2 April 二月二十二日 Kong Tek Cun Ong Se Jit / Guang Ze Zun Wang Sheng Dan / 廣澤尊王聖誕
Jumat, 5 April 二月二十五日 Hien Thien Siong Ti Se Jit / Xuan Tian Shang Di Sheng Dan / 玄天上帝聖誕
Rabu, 10 April 三月初一日 Sa Gwe Ce It / San Yue Chu Yi / 三 月 初 一
Rabu, 24 April 三月十五日 Sa Gwe Cap Go / San Yue Shi Wu / 三 月 十 五
Rabu, 24 April 三月十五日 Hian Tan Kong Se Jit / Xuan Tan Gong Sheng Dan / 玄壇公聖誕
Minggu, 28 April 三月十九日 Thay
Yang Tek Kun Se Jit / Tai Yang Di Jun Sheng Dan / 太陽帝君聖誕
Kamis, 2 Mei 三月二十三日 Thien Hou Seng Mu (Ma Co) Se Jit / Tian Hou Sheng Mu Sheng Dan (Ma Zu) / 天后聖母聖誕(媽祖)
天后聖母聖誕(媽祖)
Sabtu, 4 Mei 三月二十五日 Cham Kui Co Su Se Jit / Can Kui Zu Shi Gong Dan / 慚愧祖師公誕
Jumat, 10 Mei 四月初一日 Si Gwe Cwe It / Si Yue Chu Yi / 四 月 初 一
Senin,13 Mei 四月初四日 Bun Su Pho Sat Se Jit / Wen Shu Pu Sa Sheng Dan / 文殊菩薩聖誕
Selasa, 14 Mei 四月初五日 Go Ho Ciong Kun Se Jit / Wu Hu Jiang Jun Sheng Dan / 五虎將軍聖誕
Jumat, 17 Mei 四月初八日 Hwa Kong Hwa Pho Cie Hoa Yen / Hua Gong Hua Po Jie Hua Yuan / 花公花婆結花緣婆結花緣
Jumat, 17 Mei 四月初八日 Sik Ka Mo Ni Hut Se Jit / Shi Jia Mou Ni Fo Sheng Dan / 三界釋迦聖誕
Jumat, 24 Mei 四月十五日 Si Gwe Cap Go / Si Yue Shi Wu / 四 月 十 五
Sabtu, 25 Mei 四月十六日 Hari Raya Waisak / Wai Sa Jie / 外薩節
Kamis, 30 Mei 四月二十一日 Tho Thak Thien Ong Se Jit / Tuo Ta Tian Wang Sheng Dan / 托塔天王聖誕
Sabtu, 8 Juni 五月初一日 Go Gwe Ce It / Wu Yue Chu Yi / 五 月 初 一
Rabu,12 Juni 五月初五日 Twan Ngo Ciap / Duan Wu Jie / 端 午 節
Selasa, 18 Juni 五月十一日 Seng Ong Ya Se Jit / Cheng Huang Ye Sheng Dan / 城隍爺聖誕
Kamis, 20 Juni 五月十三日 Kwan Phing Thai Cu Se Jit / Guan Ping Tai Zi Sheng Dan / 關平太子聖誕
Sabtu, 22 Juni 五月十五日 Go Gwe Cap Go / Wu Yue Shi Wu / 五 月 十 五
Minggu, 30 Juni 五月二十三日 Thien Kou Se Jit / Tian Gou Sheng Dan / 天 狗 聖 誕
Senin, 8 Juli 六月初一日 Lak Gwe Cwe It / Liu Yue Chu Yi / 六 月 初 一
Senin, 8 Juli 六月初一日 Wi Tho Thien Cun Se Jit / Wei Tuo Tian Zun Sheng Dan / 韋陀天尊聖誕
Sabtu, 13 Juli 六月初六日 Hok Tek Cin Sin Se Jit / Fu De Zheng Shen Sheng Dan / 福德正神聖誕
Senin, 22 Juli 六月十五日 Lak Gwe Cap Go / Liu Yue Shi Wu / 六 月 十 五
Jumat, 26 Juli 六月十九日 Kwan Im Hut Co Sing To / Guan Yin Fo Zu Cheng Dao / 觀音佛祖成道
Rabu, 31 Juli 六月二十四日 Kwan Seng Tek Kun Se Jit / Guan Sheng Di Jun Sheng Dan / 關聖帝君聖誕
Rabu, 7 Agustus 七月初一日 Thai Siang Lo Kun / Tai Shang Lao Jin Sheng Dan / 太上老君聖誕
Rabu, 7 Agustus 七月初一日 Cit Gwe Ce It / Qi Yue Chu Yi / 七 月 初 一
Selasa, 13 Agustus 七月初七日 Bun Ciong Kun (Kwe Seng Seng Kun) / Wen Chang Gong (Kui Xing Xing Jun) / 文昌公(魁星星君)) /
文昌公(魁星星君)
Selasa, 13 Agustus 七月初七日 Chi Sien Ni Sia Ciang / Qi Xian Nv Xia Jiang / 七仙女下降
Rabu, 21 Agustus 七月十五日 Cit Gwe Cap Go (Cioko) / Qi Yue Shi Wu (Zhong Yuan Jie) / 七月十五(中元節)
Rabu, 21 Agustus 七月十五日 Tiong Gwan Ti Kwa Tai Te / Zhong Yuan Di Guan Da Di Sheng Dan / 中元地官大帝聖誕官大帝聖誕
Minggu, 25 Agustus 七月十九日 Thai Swe Ya Se Jit / Tai Sui Ye Sheng Dan / 太 歲 爺 聖 誕
Rabu, 28 Agustus 七月二十二日 Chai Po Sing Cin (Chai Sen) Se Jit / Cai Bo Xing Jun (Cai Shen) Sheng Dan / 財帛星君(財神)聖誕
Jumat, 30 Agustus 七月二十四日 Seng Ong Ya Se Jit / Cheng Huang Ye Sheng Dan / 城隍爺聖誕
Rabu, 4 September 七月二十九日 Te Cong Ong Se Jit / Di Zang Wang Pu Sa Sheng Dan / 地藏王菩薩聖誕
Kamis, 5 September 八月初一日 Peh Gwe Cwe It / Ba Yue Chu Yi / 八 月 初 一
Kamis, 19 September 八月十五日 Peh Gwe Cap Go / Ba Yue Shi Wu / 八 月 十 五
Kamis, 19 September 八月十五日 Ciong Hut Sin Ling / Zong Fo Shen Ling / 眾佛神靈敬忌
Kamis, 19 September 八月十五日 Thai Im Hong Kun / Tai Yang Xing Jun Dan / 太陰星君誕
Kamis, 26 September 八月二十二日 Kong Tek Cun Ong Chien Chiu / Guang Ze Zun Wang Sheng Dan / 廣澤尊王千秋千秋
Rabu, 2 Oktober 八月二十八日 Ji Lang Sin Se Jit / Er Lang Shen Sheng Dan / 二 朗 神 聖 誕
Sabtu, 5 Oktober 九月初一日 Kaw Gwe Cwe It / Jiu Yue Chu Yi / 九 月 初 一
Minggu, 13 Oktober 九月初九日 Kwan Ti Fei Seng / Guan Di Fei Sheng Sheng Dan / 關帝飛昇聖誕
Minggu, 13 Oktober 九月初九日 Na Cha Kong Se Jit / Na Cha Gong Sheng Dan / 哪托公聖誕
Sabtu, 19 Oktober 九月十五日 Kao Gwe Cap Go / Jiu Yue Shi Wu / 九 月 十 五
Rabu, 23 Oktober 九月十九日 Kwan Im Hut Co Cu Ke / Guan Yin Fo Zu Chu Jia / 觀音佛祖出家
Sabtu, 2 Nopember 九月二十九日 Yo Su Hut Se Jit / Yao Shi Fo Sheng Dan / 藥師佛聖誕
Minggu, 3 Nopember 十月初一日 Cap Gwe Ce It / Shi Yue Chu Yi / 十 月 初 一
Senin, 4 Nopember 十月初二日 Ciu Chong Ciong Kun Se Jit / Zhou Cang Jiang Jun Sheng Dan / 周倉將軍聖
Kamis, 7 Nopember 十月初五日 Tat Mo Co Su Se Jit / Da Mo Zu Shi Sheng Dan / 達摩祖師聖誕
Selasa, 12 Nopember 十月初十日 Hwa Kong Hwa Pho Se Jit / Hua Gong Hua Po Sheng Dan / 花公花婆聖誕
Minggu, 17 Nopember 十月十五日 Cap Gwe Cap Go / Shi Yue Shi Wu / 十 月 十 五
Minggu, 17 Nopember 十月十五日 Ha Gwan Cui Kwan Tai Te / Xia Yuan Shui Guan Da Di Sheng Dan / 下元水官大帝聖誕官大帝聖誕
Rabu, 20 Nopember 十月十八日 Cu Si Nio Nio Se Jit / Zhu Sheng Niang Niang Sheng Dan / 注生娘娘聖誕
Sabtu, 30 Nopember 十月二十八日 Si Twa Thien Ong Se Jit / Si Da Tian Wang Sheng Dan / 四大天王聖誕
Selasa, 3 Desember 十一月初一日 Cap It Gwe Ce It / Shi Yi Yue Chu Yi / 十 一 月 初 一
Minggu, 8 Desember 十一月初六日 Ching Cui Co Su Se Jit / Qing Shui Zu Shi Sheng Dan / 清水祖師聖誕
Minggu, 8 Desember 十一月初六日 Giok Hong Tai Te Se Jit / Yu Huang Da Di Sheng Dan / 玉皇大帝聖誕
Selasa, 17 Desember 十一月十五日 Cap It Gwe Cap Go / Shi Yi Yue Shi Wu / 十 一 月 十 五
Kamis, 19 Desember 十一月十七日 O Mi To Hut Se Jit / A Mi Tuo Fo Sheng Dan / 阿彌陀佛聖誕
Sabtu, 21 Desember 十一月十九日 KwanIm TaiSu/KawLianPhoSat / Guan Yin Da Shi/Jiu Lian Pu Sa / 觀音大士/九蓮菩薩九蓮菩薩
Minggu, 22 Desember 十一月二十日 Tang Ce (Onde) / Dong Zhi (Tang Yuan) / 冬至(湯圓)

Buddhist Temple Jindeyuan Jakarta

Hari Raya 2013

Hari Raya 2013

Tags:

One Response to “HARI-HARI RAYA DI TAHUN 2013”

  1. Srosalin says:

    Terima kasih Atas postingan hari2x besar 2013. Sangat bermanfaat sekali.

Leave a Reply